PWAوب سایت

PWAوب سایت خرید
  • قیمت: 5,000,000 ریال

PWA یک وب سایت به صورت کامل

افزودن serviceworker

افزودن manifest

افزودن push notification

سایر سفارشی سازی ها هزینه مجزا دارد

عنوان مقدار