چه چیزی آینده شما را می سازد؟ همواره برای همه شما سوال این است که چه چیزی آینده شما را می سازد هدف آینده من چیست؟

چه چیزی آینده شما را می سازد؟

وقتی انسان نو جوان است گاه به این موضوع فکر می کند که هدف زندگی چیست؟ چه چیزی را باید بدست بیاوریم؟ اما این هدف و دست آورد گاه نمایان می شود و گاهی هیچ وقت آن را درک نمی کنیم، هنوز دلیل اینکه چرا آن را درک نمی کنیم را نیافته اند.

اما به نظر من آینده شما را موارد زیر مشخص می کنید:

1-به دنبال فرصت و فرصت بعدی نباشید.

2-وضعیت شما نمودی از خود شماست.

3-انسان های اطراف خود را نگاه کنید.

4-پذیرفتن شکست و عدم تلاش.