انجام کاری که دوست دارید شما را به جای می بره که دوست دارید. انجام کاری که دوست دارید شما را به جای می بره که دوست دارید.

انجام کاری که دوست دارید شما را به جای می بره که دوست دارید.

انجام کاری که دوست دارید شما را به جای می بره که دوست دارید، لذت انجام کار آنقدر اون را به اوج می برد که خود در مکان هایی می بیند که همواره دوست داشته است.

وقتی انسان کاری را که دوست دارد انجام می دهد ایده ها هر روز به سوی آن سرا زیر می شود و لحظه به لحظه بالا می رود و برای بهتر کار کردن روش های گزینش می کند.

اما همین فرد وقتی کاری که دوست ندارد انجام می دهد راه هایی برای گریز از کار می یابد و هر لحظه خود را در بدترین مکان می یابد.