حریم خصوصی

گروه نرم افزاری شیراز متعهد است که اطلاعات شخصی که شما در سیستم وارد می کنید تحت هیچ شرایطی برای دیگران منتشر نکند.