آینده را چگونه بسازیم؟ آینده افراد درواقع حاصله رفتار و کارهای امروز اوست اما این رفتار باید چگونه باشد؟

آینده را چگونه بسازیم؟

در بحث های قبلی به لیست کارها پرداختیم و فهمیدیم که یک لیست همراه با پایش روزانه می تواند بسیار ارزشمند باشد.

آینده حاصل از کارهایی است که ما امروز انجام می دهیم آینده می تواند سریع برسد یا سال های دیگر بیاید وقتی یک لیست روزانه داریم در واقع می خواهیم آینده های روزانه را بسنجیم و آخر هر روز ببینیم آیا آینده را ساخته ایم یا خیر.

جالب است بدانیم که آینده را می توان شکست و کوچک کرد و باز هم آن را جمع کرد مفهوم این جمله این است که اگر هر روز آخر شب آینده ما باشد در نهایت آخر سال نیز آینده خوبی خواهد بود لذا پایش و ارزیابی روزانه آنقدر مفید است که یک برآیند خوب را می سازد.

اما فراموش نکنیم که ارزیابی آینده چه روزانه چه هفتگی چه ماهانه و چه سالانه می تواند آینده و موفقیت را بسازد.

بی شک افرادی که لیست های بلند دارند بی آنکه تیک های آن را بزنند نمی توانند افرادی موفق باشند چرایی آن واضح است دلیل آن یکسان بودن لیست در تمام زمان هاست به عبارتی این افراد همواره در سطح همان لیست هستند یعنی در گذشته سیر می کنند.

پس یکی از عوامل آینده ساز می تواند لیست هایی هستند که بروز می شوند و تیک خوردن و حذف شدن هرآیتم از لیست در واقع ما ذره ای به آینده واقعی نزدیک شده ایم.